Kim jesteśmy?

„ Kancelaria Notarialna notariusza Jacka Frelicha świadczy usługi już od 1992 roku . Początkowo siedziba kancelarii mieściła się w Kielcach przy ul. Sienkiewicza nr 4A. W 2005 roku siedziba została przeniesiona do obecnego przestronnego i łatwo dostępnego lokalu mieszącego się w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc nr 2b/2. Dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe notariusza Jacka Frelicha jest rękojmią profesjonalnego załatwienia spraw urzędowych. W kontaktach z interesantami notariusz służy również znajomością języka francuskiego.”

Nasza oferta

„Notariusz na podstawie art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie dokonuje następujących czynności:

  • sporządza wszelkiego rodzaju akty notarialne w tym umowy w formie aktu notarialnego ,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia podpisu , poświadczenia zgodności z okazanym dokumentem, poświadczenia daty pewnej , poświadczenia pozostawania przy życiu ,
  • doręcza oświadczenia ,
  • spisuje protokoły w tym protokoły zawierające uchwały zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego i uchwały organów spółdzielni ,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.”
Formularz kontaktowy